Privacyverklaring

Fitcue coacht cliënten naar een gezondere levensstijl. Fitcue heeft jouw persoonsgegevens nodig om een persoonlijk advies te kunnen opstellen en om deze vervolgens aan jou te kunnen verstrekken.

Fitcue verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. Zij gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens en voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om te laten zien hoe Fitcue met persoonsgegevens omgaat, is deze privacyverklaring opgesteld.

Welke gegevens?

Als je gebruik maakt van diensten van Fitcue dan heb ik gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het persoonlijk contact met mij of via de mail of app. Denk hierbij aan: naam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bepaalde, ter zake doende, medische gegevens.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doe ik alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw coachingstraject. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Bescherming van je persoonsgegevens

Fitcue neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Delen van jouw persoonsgegevens met anderen

Fitcue zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden. Bijvoorbeeld aan je huisarts of andere paramedici waar je onder behandeling bent.

Worden er gegevens doorgegeven aan derde landen?

Persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt binnen de Europese Unie (en de EER). Wanneer persoonsgegevens door Fitcue of door Fitcue ingeschakelde derden worden verwerkt buiten de Europese Unie (en de EER), zorgt Fitcue ervoor dat er een passend beschermingsniveau bestaat.

Welke rechten heb je als het gaat om jouw persoonsgegevens?

Bij Fitcue kun je de volgende rechten uitoefenen:

 • Inzage: je hebt recht om de door Fitcue verwerkte persoonsgegevens in te zien;
 • Correctie: je hebt recht om eventueel onjuiste persoonsgegevens aan te (laten) passen;
 • Verwijdering: je hebt onder omstandigheden het recht om (een deel van) je persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Intrekken van toestemming: heb je persoonsgegevens verstrekt aan Fitcue op basis van door jou gegeven toestemming, dan kun je de toestemming te allen tijde weer intrekken;
 • Beperking: je hebt het recht om het gebruik van jouw gegevens te laten beperken;
 • Dataportabiliteit: je hebt het recht om bepaalde gegevens (te laten) overdragen naar andere organisaties;
 • Bezwaar: je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Wil je gebruik maken van deze rechten? Stuur je verzoek per e-mail naar: info@fitcue.nl. Om het verzoek in behandeling te nemen, vraag ik een geldig identificatiebewijs. Ik neem je verzoek zo snel mogelijk in behandeling en je ontvangt uiterlijk binnen een maand reactie.

Kan het verzoek onverhoopt niet in behandeling worden genomen, dan laat ik je dit weten. Ben je het niet eens met de afwijzing? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe worden jouw gegevens bewaard?

Fitcue bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Hierbij wordt rekening gehouden met wettelijke bewaartermijnen. Voor jouw dossier betekent dit 20 jaar nadat de laatste wijziging in jouw dossier is aangebracht (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Na afloop van de termijn zullen je gegevens worden verwijderd of geanonimiseerd, op een zodanige manier dat je persoonsgegevens niet langer meer kunnen worden gebruikt en toegankelijk zijn.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Fitcue kun je contact opnemen via 06 42834034 of via info@fitcue.nl

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

 • Naam: Fitcue
 • E-mail: info@fitcue.nl
 • Telefoon: 06 42834034
 • Adres: Valkenkamp 209
 • Postcode en plaats: 3607LK Maarssen